Jiří Guth Jarkovský

Pojem krajiny

16.5.2010 - Kapitolka z mé diplomové práce "Antropogenní změny vegetace a krajiny v okolí Člunku (okr. Jindřichův Hradec)". Obhájil jsem ji v r. 1991 na Přírodovědecké fakultě UK v Praze.

Při své úvaze vycházím z jazyků českého a anglického, neboť první je mojí mateřštinou a druhý je "lingua franca" dnešní vědy, krajinnou ekologii v to počítaje.

Etymologická diference ve srovnání češtiny a angličtiny může být vodítkem k pochopení zajímavých sémantických rozdílů. Tyto úzce souvisejí s pojímáním samotného objektu, to jest krajiny. České slovo krajina je odvozeno z všeslovanského kmene "kraj" (vlastně lem, okraj, vzdálená končina) (HOLUB et LYER 1967). Z toho vyplývá význam "krajiny" jako okrsku okrajového, vzdáleného a tím i něčím odlišného a charakterizovaného jako jistý celek (MACHEK 1971). Anglické slovo landscape je složeno z první části land = země a z části druhé, samostatně existující ve tvaru scope = pole, možnost, prostor, rozhled; etymologicky podmíněný překlad do češtiny by tedy mohl znít "prostor země".
Sémantická situace je o něco složitější, než by se zdálo podle jednoznačného překladu landscape = krajina (cf. HAIS et HODEK 1984). Některé symptomy jsou charakterizovány v tab.1. V češtině je zřejmý důraz na určitou kvantitu - vymezenost a geometrickou a funkční strukturovanost. Angličtina více akcentuje evidenci, rozprostraněnost a jistou estetickou kvalitu. Podle mého soudu se jedná o projev diference dvou jinak blízkých jazykových linií, vycházejících z řeckých a semitských základů.


krajina landscape
encyklopedická definice přirozeně nebo účelově vymezená část zemského povrchu,v níž je ustálený tok energie, oběh látek a výměna informací (MČE 1986)
features of land-area as seen in broad view(ALLEN 1989)
 synonyma území, kraj, končina, země (SSJČ 1989)
countryside,outlook, panorama,prospect, scene,scenery,view, vista (THESAURUS 1990 )
analogie na moři resp. na Měsíci (HADAČ 1982) -- ; měsíční krajina seascape; moonscape

Tab.1: Srovnání některých charakteristik českého slova krajina a anglického slova landscape.

V naší kulturní tradici je jedním z nejstarších záznamů termínu pro krajinu hebrejské slovo "noff" ve starozákonní knize Žalmů (Ž 48,3). Bylo písemně fixováno nejpozději v 6. st. př. n. l. a je odvozeno z kmene "jafe" ( = krásný, malebný) (cf.NAVEH et LIEBERMAN 1984). Je pochopitelné, že Naveh s Liebermannem se orientují právě na tuto linii, neboť mají na zřeteli především jazykové prostředí angličtiny, ivritu (novohebrejštiny) a němčiny. Germánské jazyky mají výrazy pro krajinu velmi podobné - němčina Landschaft, nizozemština landschap, švédština landskap a p. Pro jejich obě části platí, že mají společné starogermánské kořeny (SKÁLA - ústní sdělení). Německé Gegend ( = krajina, okolí) je zřejmě vtroušeným prvkem níže popsané druhé linie, přesně naopak je tomu u ruského slova landšaft. V řeckém překladu Starého zákona - Septuagintě z 3.st. př.n.l. - je v Ž 48,3 použito řeckého slova "chora", jež je příbuzné slovesům "chorein"( = dát místo, činit místo) a "chorizein" ( = odlučovat, dělit) (SOUČEK 1987). Konsekvence v dalších jazycích jsou naznačeny v tab.2. Ukazují na linii "románsko-slovanskou", v níž je patrná tendence k polohopisnému, vymezujícímu chápání krajiny.

jazyk výraz pro krajinu další významylatina regio
končina, směr, hranice italština regione
kraj, oblast

paesaggio  -

contrada čtvrťfrancouzština pays vlast, oblast

paysage venkov

région kraj

site
místo, poloha

campagne venkov, sídlo, taženíruština P1 mjestnošč kraj, terén

kraj
okraj, končinasrbochorvatština
predel
krajarménština
vajr
místomaďarština vidék
země, venkov

táj
okolí, blízkostnovořečtina méros
díl

Tab.2.: Srovnání zjednodušených sémantických polí výrazů pro krajinu v jazycích "řecké" linie

           Uvedené jazykové jevy vymezují dva krajní úhly pohledu na krajinu jako takovou. První, odpovídající linii řecko-slovansko-románské, zdůrazňuje prvek orientace a objektivizujícího popisu, umožňuje dobře modelovat a generalizovat. Druhý (hebrejsko-germánský) odpovídá přirozené komplexní zkušenosti, v soudobé vědě pak holistickému přístupu. Z hlediska některých srovnání různých pojetí krajinné ekologie může být tato skutečnost apriorní a opomíjená. Ve vědecké práci se přímo neprojevuje, rozhodně ne dichotomicky. Při svých úvahách užívám obou uvedených úhlů pohledu. Prvý z nich má větší význam při volbě metod, druhý při formulaci obecnějších závěrů.

Poněkud odlišný aspekt představuje diference pojetí krajiny v různých oborech lidské činnosti. Pro syntetickou krajinnou ekologiiP2 je významné chápání krajiny jako území (geografie, územní plánování,...), jako systému (ekologie s.s., teorie systémů,...) i jako prostoru (geometrie, umění, filosofie,...). Epistemologické studium tohoto tématu přesahuje rozsah i možnosti této práce.P1 - nejčastěji užívané slovo landšaft je jasně přejaté, nepůvodní (viz výše) a proto je zde neuvádím.

P2- Tímto se distancuji od znehodnocení termínu krajinná ekologie některými českými činovníky v minulých letech. Snažím se jej užívat na bázi pojetí Kovářova (KOVÁŘ 1989). Přesahy do společenskovědních oborů pociťuji však jako natolik výrazné, aby bylo možno uvažovat o komplexnějším pojmenování např."věda o krajině", analogicky k vědě o vegetaci nebo "computer science".


Literatura: 

ALLEN,R.E.(ed.,1989): Oxford dictionary of current English - 7.ed.,Oxford University Press,Oxford.

HADAČ,E.(1982): Krajina a lidé. - Academia,Praha.

HAIS,K. et HODEK,B.(1984): Velký anglicko-český slovník II. - Academia,Praha.

HOLUB,J. et LYER,S.(1967): Stručný etymologický slovník jazyka českého se zvláštním zřetelem k slovům kulturním a cizím. - SPN,Praha.

KOVÁŘ,P.(1989): Klíč k rovnováze. - Kruh,Hradec Králové.

MACHEK,V.(1971): Etymologický slovník jazyka českého. - Academia, Praha.

MČE 1986 : Malá československá encyklopedie 1-6. - Academia, Praha.

NAVEH,Z. et LIEBERMAN,A.S.(1984): Landscape ecology. Theory and application. - Springer,New York.

SSJČ 1989 : Slovník spisovného jazyka českého II. - 2.ed. Academia,Praha.

SOUČEK,J.B.(1987): Řecko-český slovník k Novému zákonu. - 3.ed., Kalich,Praha.

THESAURUS 1990 : Collins paperback thesaurus in A-Z form. - 2.ed.,Collins,Glasgow.

 

Zpět na články - Archiv článků

© Guth 2008. Webhosting & webdesign & publikační systém TOOLKIT - Econnect