Jiří Guth Jarkovský

Životopis a výběrová bibliografie

jiri_guth_medium.jpg


Mgr. Jiří Guth

Hlubocká 598, Borovany, 373 12

tel. (+420) 602 682 902

jiri.guth@ecn.cz

 

 

 

 

 

 

od 2018 ministerský rada na Ministerstvu životního prostředí; agenda výzkumu, vývoje a inovací

od 1982 různé organizační, pedagogické a odborné aktivity v Hnutí Brontosaurus, Českém svazu ochránců přírody, Čs. botanické společnosti při ČSAV (od 1986, později Česká botanická společnost), Společnosti pro trvale udržitelný život (od 1992), Zeleném kruhu (dlouhodobá spolupráce s legislativním centrem), Jihočeské nadaci pro ochranu přírody Rosa – později Rosa, o. p. s. – České Budějovice (1995-2004 člen správní rady), projektu a síti jihočeských ekologických poraden Krasec (2005-2012, mj. člen redakční rady stejnojmenného časopisu), Trastu pro ekonomiku a společnost (od 2006), České společnosti pro ekologii (od 2008), družstvu Kulturní noviny (člen od 2009, 2012-2015 člen představenstva), iniciativách ProAlt (2010-2015) a Alternativa zdola (od 2010, od 2012 člen občanského sdružení a posléze spolku), družstvu Měšťanský pivovar Borovany (2014-2015, předseda představenstva), Klubu za starou Prahu (od 2016), České společnosti ornitologické (od 2017) a p.

2014-2015 manažer přípravy strategie komunitou vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Sdružení Růže pro období 2014 – 2020

2011-2013 Key Expert: Natura 2000 Management and Monitoring, Croatia NATURA MANMON Project, Záhřeb, Chorvatsko

2011 externí přednášející kurzů „Financování EU“ a „Regionální a strukturální politika EU“ na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů v Praze

2010-2011 redaktor internetového Deníku Referendum

2007 specialista transferu technologií (obnovitelné zdroje energie) v ENKI, o. p. s., Třeboň, projektem MPO ČR podpořený provoz vědeckotechnického parku Třeboňské inovační centrum (TIC)

2006-2009 Short Term Expert: Twinning Project „Implementation and Enforcement of the Environmental Acquis, Focused on Nature Protection“, Sibiu, Rumunsko

2006 a 2008 asistent poslanců Strany zelených v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR

2005-2017 externí přednášející kurzu „Veřejná správa a regionální rozvoj“ na Přírodovědecké fakultě Jihočeské university v Č. Budějovicích

2001-2005 národní koordinátor mapování biotopů pro soustavu Natura 2000 (mandatář Agentury ochrany přírody a krajiny ČR)

1998-2008 Ministerstvo životního prostředí (1998-1999 zástupce ředitele odboru posuzování vlivů na životní prostředí, 1999-2000 ředitel téhož odboru, 2000-2003 poradce ministra, 2004-2008 poradce náměstka ministra)

1994-1995 ředitel Nadace ekologické výchovy Šípek v Českém Krumlově

1993-95 externí učitel na Soukromé střední odborné škole specializační v Českém Krumlově

1993-2018 profesionální ekologický poradce resp. ředitel Agentury ekologických aplikací AGEA (expertizy pro veřejnou správu i podnikatelskou sféru)

1993 stipendijní pobyt v International Centre of Landscape Ecology (Technological University of Loughborough, Anglie) zaměřený na využívání geografických informačních systémů v ekologickém výzkumu

1991-92 studijní pobyt v Botanickém ústavu ČSAV, úsek ekologie rostlin, Třeboň

1986-91 studium oboru ochrana přírodního prostředí na Přírodovědecké fakultě UK v Praze; titul magistra

1984 maturita na gymnáziu v Praze 10

 

 

*****

 

1995-1996 člen Svobodných demokratů (OH), po sloučení Svobodných demokratů–Liberální strany národně sociální

od 2003 člen Strany zelených

=========================================================================================

Soupis vybraných publikovaných a nepublikovaných prací

· asi 400 popularizujících a polemických článků s ekologickou, ochranářskou a společenskou tematikou v českém denním tisku a časopisech i na internetu, například v Deníku Referendum a v Kulturních novinách; blog zde na webu www.guth.cz

· spoluautorství vybraných elaborátů firmy AGEA:

o Vegetační a vertebratologický průzkum volarského bezlesí (pro MěÚ Volary, 1994)

o generely LÚSES v okresech Jindřichův Hradec, Strakonice, České Budějovice, Český Krumlov a Tachov; celkem na ploše cca 66,5 tis. ha (1993 – 1995)

o biologická hodnocení (dle zák. č. 114/1992 Sb.): přeložky silnic I/3 Milíkovice, I/3 Borek a další (pro Pragoprojekt, a.s.), obnova těžby v granitovém lomu u Sumrakova (pro Kavex, s.r.o., Mrákotín), ČOV Hosty (pro EIS, s.r.o., České Budějovice) aj.

o hodnocení vlivů na ŽP (EIA) (dle zák. č. 244/1992 Sb.):

§ dokumentace farmy pro chov prasat Dolní Novosedly, okres Písek

§ posudek dokumentace k projektu letiště Frymburk, okres Č. Krumlov

o Project Environmental Information on the flyover crossroad of the motorway R4 and the road I/20 Nová Hospoda

· diplomová práce Antropogenní změny vegetace a krajiny v okolí Člunku (okr. Jindřichův Hradec) – dep. in ÚOŽP PřF UK Praha (1991).

· Geobotanické posouzení pravého břehu Lipna pro potřeby územního plánování (pro ÚO MŽP ČR v Č. Budějovicích, 22 str., 1992).

· Straškraba, Žižková, Guth, Dlouhá (eds.) (1992): National Report of the Czech and Slovak Federal Republic. United Nations Conference on Environment and Development, Brazil, June 1992, Čihák Press, Prague

· Kučera, Guth, Kettnerová a kol. (1994): Návrh sítě MCHÚ v jižní části Českého lesa, Ochrana přírody 49:163-169

· In Prach, Jeník, Large (eds.) (1996): Floodplain Ecology and Management, SPB Academic Publishing, Amsterdam

o kapitola Past Changes and the Present State of Land Use, pp.227-236

o spolu s K. Prachem kapitola Scenarios of Possible Future Floodplain Develop-ment (tamtéž, pp. 237-243).

· závěrečná zpráva v rámci Programu GEF – Ochrana biodiversity v České republice -- Prach, Guth, Štěch a kol. (1997): Vegetační dynamika a obhospodařování druhotného bezlesí ve vrcholové části národního parku Šumava, ms., 146 str.

· Guth a Kučera (1997): Monitorování změn krajinného pokryvu s využitím DPZ a GIS. – Příroda 10: 107–124

· Kvasničková, Guth, Stach a Velek (1998): Environmentální informace a osvěta, Ministerstvo životního prostředí, Praha

· studie Evaluation of the environmental policy at the national level (pro Ústav pro ekopolitiku, Praha, ms., 15 str., 1998)

· Petržílek, Guth a Týcová (2002): Předpisy o posuzování vlivů na životní prostředí s komentářem, 152 str.

· Guth (ed.) (2002): Metodiky mapování biotopů soustavy Natura 2000 a SMARAGD, AOPK ČR, Praha, 48 str.

· In Papáček M. (ed.): Biodiverzita a přírodní podmínky Novohradských hor. Jihočeská univerzita a Entomologický ústav AV ČR, pp. 17-19.

o Natura 2000 v Novohradských horách

· In Molek (ed.) (2003) Národní přírodní rezervace Brouskův mlýn. Sborník příspěvků ze semináře – červen 2003. Calla, České Budějovice

o Soustava NATURA 2000 a NPR Brouskův mlýn

· In Metodika inventarizačních průzkumů zvláště chráněných území, AOPK ČR, Praha

o Guth a Kučera (2005): Inventarizace biotopů, pp. 72-121

· Guth a Kučera (2006): Natura 2000 habitat mapping in the Czech Republic: methods and general results. Ekológia (Bratislava), 24, Supplement 2005/1: 39–51.

· In Havrda, Kurka (eds.) (2008): Podkladová analýza projektu „Zelené předsednictví“, Respekt Institut, Praha

o Analýza navrhovaných priorit v oblasti zemědělství z hlediska jejich souladu se specifickými prioritami CZ PRES v oblasti životního prostředí.

· In Seják a kol. (2009): Hodnocení funkcí a služeb ekosystémů České republiky, Fakulta životního prostředí UJEP, Ústí nad Labem, pp. 150 - 161

o Možnosti právní úpravy oceňování služeb ekosystémů v ČR

· Guth, Johanisová a Filipová (2010): Ekonomické a správní nástroje ochrany krajinného rázu. Masarykova univerzita, Brno, 126 str.

· In: Švihlíková (ed.) (2011): III. mezinárodní vědecká konference Kulatý stůl - Den Evropy. Strategie Evropa 2020, sborník referátů. Professional Publishing, Praha, pp. 7 -13

o Strategie Evropa 2020 sub specie sustineitatis

· Vnější podmínky pro úspěšnost rozvojových aktivit v malých obcích (územní plánování, strategické plánování, trvale udržitelný rozvoj) (studijní materiál k prezenčnímu studiu pro Novohradskou občanskou společnost o.s., projekt Další vzdělávání manažerů jindřichohradeckého venkova, 135 str., 2012)

· Guthová a Guth (2012): Práce s veřejností - publicita projektu a marketing organizace, (studijní materiál k prezenčnímu studiu pro Novohradskou občanskou společnost o.s., projekt Další vzdělávání manažerů jindřichohradeckého venkova, 119 str., 2012)

· Slapnik a Guth (2013): Thick Shelled River Mussel (Unio crassus). Monitoring programmes for the continental and alpine biogeographical regions, Natura 2000 Management and Monitoring, Croatia NATURA MANMON Project, 15 + 11 str.

· výukové materiály pro E consulting E.U.R., s.r.o. v rámci projektu Venkovská síť dalšího vzdělávání na Vysočině s využitím VKŠ 2010:

o Myslete v malém, 28 str., 2013

o Odpadové hospodářství na venkově z pohledu udržitelnosti a možností zaměstnání, 35 str., 2013

o Neziskový sektor a jeho možnosti zaměstnávání, 27 str., 2013

o Jiná kvalita života a lokalizace jako konkurenční výhoda venkova pro pracovní uplatnění, 32 str., 2013

o Ekologie pro zaměstnance venkovských firem, 28 str., 2013

· Možnosti rozvoje ve strukturálně znevýhodněných venkovských regionech. Úvodní studie pro Agenturu pro sociální začleňování, Praha, 98 str., 2013

 

© Guth 2008. Webhosting & webdesign & publikační systém TOOLKIT - Econnect