Jiří Guth Jarkovský

Proč raději nechystáte obchvaty?

28.6.2013

Vystoupení na veřejném projednání dokumentace a posudku hodnocení vlivů na životní prostředí rychlostní silnice R49, úseku Lípa – hranice Slovenské republiky (Zlínský kraj). Konalo se v kulturním sále v Zádveřicích ve čtvrtek 27. června 2013.

Chtěl bych předeslat, že si vážím kvalifikace i dobré vůle všech zúčastněných – pracovníků ministerstva životního prostředí (MŽP), zpracovatelů dokumentace i zpracovatelů posudku. Nevím, jestli je tu někdo ze zastupitelstva kraje nebo z ministerstva dopravy. Nikdo takový nám nebyl představen, tak se musím zeptat pana ing. Karla Chudárka, ředitele správy Zlín Ředitelství silnic a dálnic ČR: proč tu vlastně jsme, proč je potřeba už teď to připravovat a posuzovat? Kdy a za co to chcete stavět? Dosavadní zmínky o potřebnosti mě nepřesvědčily.

Usnesení vlády ČR č. 741/1999 k Návrhu rozvoje dopravních sítí říká, že není třeba stavět R49, ale „územně chránit koridor od Zádveřic na státní hranice pro potřebu případného budoucího kapacitního spojení se Slovenskem“.

Podle dokumentace i posudku EIA (hodnocení vlivů na životní prostředí) prý toto usnesení vlády (!) bylo tzv. „překonáno“ stanoviskem MŽP k Zásadám územního rozvoje Zlínského kraje (ZÚR ZK). Podle kterého zákona se takhle z rezortu „překonává“ usnesení vlády? Ale nechme formalit a podívejme se na obsah. Toto stanovisko MŽP z r. 2008 totiž znamená jen souhlas se ZÚR ZK, arci včetně koridoru pro R49 (má tam označení PK 01). Tedy ještě je tam podmínka, že musejí být navržena opatření pro zajištění průchodnosti pro migrující zvířata... Nic o potřebě výstavby R 49 tam není uvedené, je to fakticky jen upřesnění koridoru předpokládaného už v tom usnesení vlády. MŽP ovšem předpokládá, že co je v ZÚR ZK nakresleno, bude uskutečněno, vybudováno v souladu se zájmy obyvatel kraje a ovšem ve shodě s platnými zákony.

Sčítání dopravy v roce 2010 zjistilo následující: na příjezdu od Zlína do Vizovic deset tisíc vozidel denně, na výjezdu z Vizovic na Vsetín (tedy mimo R49) šest tisíc, v obcích Bratřejov a Pozděchov (na plánované trase R49) 1900 a ve Střelné u slovenských hranic 1300 vozidel za 24 hodin. Kapacita rychlostní silnice při návrhové rychlosti 80 km/h v extravilánu je ale 3000 vozidel - za jednu hodinu! Tomu říkám jít s kanónem na vrabce. Máme na to, opravdu chceme ty své miliardy – i ty evropské jsou naše – věnovat právě na toto?

Posudkáři dělali, co mohli – v návrhu stanoviska je impozantní počet podmínek, ale mnohé problémy (deponie zeminy, vodní zdroje u Lhotska aj.) takřka hrne před sebou a jejich řešení odsouvá do dokumentace k územnímu řízení. Mám vážné pochybnosti o vymahatelnosti těch podmínek. Proč se to musí dělat takhle? Proč nezvažovat i tzv. dlouhou tunelovou variantu? Jestli to ŘSD nechce nebo neumí dělat se současnými ZÚR ZK, tak zvažme je změnit. Zásady územního rozvoje jsou přeci společenská dohoda, ne diktát shora. Teď už lépe víme, co rychlostní silnice v původním koridoru znamená. Sledfování původního koridoru vede k tomu, že u Pozděchova musejí být poškozeny buď zákonem chráněné zájmy lidí, nebo ochrany přírody. To je přece hloupá volba. Proč raději nezkusit nějaký jiný koridor – dlouhý tunel? Není přece spěch.

Potřebné obchvaty, především Vizovic, by mohly být vybudovány mnohem dřív a mnohonásobně levněji než R 49. Proč raději nechystáte obchvaty, když R49 je tak těžko trasovatelná, zřejmě ohromně nákladná a hlavně dosud připravovaná proti vůli zdejších lidí a obcí (Vizovice, Zádveřice-Raková, Lhotsko, Pozděchov i další)?

Psáno pro Deník ReferendumKomentáře
© Guth 2008. Webhosting & webdesign & publikační systém TOOLKIT - Econnect